Atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale
 

(1) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;
b) înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea de unităţi şi formaţiuni;
c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea ţării;
d) apărarea drepturilor şi intereselor legitime proprii în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;
e) încheierea tratatelor la nivel departamental şi a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;
f) coordonarea politicii şi activităţile de integrare în organizaţiile internaţionale la care România este parte, pentru structurile proprii, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state şi asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;
g) managementul informaţiilor pentru apărare, al activităţii de informaţii, contrainformaţii şi securitate militare, precum şi colaborarea cu serviciile/structurile de informaţii, contrainformaţii şi securitate ale altor state sau organizaţii internaţionale la care România este parte;
h) realizarea planificării integrate a apărării;
i) finanţarea şi asigurarea execuţiei bugetului propriu;
j) instruirea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate şi în rezervă;
k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;
l) managementul resurselor umane, organizarea şi conducerea învăţământului militar;
m) protecţia mediului în activităţile pe care le desfăşoară;
n) organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice;
o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea şi funcţionarea structurilor militare, a comitetelor şi consiliilor constituite pentru luarea deciziilor;
p) creşterea calităţii vieţii personalului, asigurarea asistenţei religioase a personalului militar şi civil, precum şi a asistenţei sociale, medicale şi juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice şi a programelor de reformă a administraţiei publice;
r) conducerea activităţilor de logistică;
s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice armatei, relaţiile cu industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale în domeniu;
ş) coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;
t) aprobarea, în limita competenţei sale, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii proprii, executarea lucrărilor de investiţii proprii, precum şi urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investiţii;
ţ) mobilizarea armatei, constituirea forţelor de rezervă, rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;
u) editarea de publicaţii în domeniile proprii de activitate;
v) cercetarea ştiinţifică, invenţii şi inovaţii în armată, precum şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;
x) controlul intern şi auditul public intern.
(2) Ministerul Apărării Naţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.