CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

   Art. 1. -    (1) Se instituie legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apararii Nationale, denumita in continuare legitimatie.
   (2) Legitimatia se emite si pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere, fosti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente in serviciu ori a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat.
   Art. 2. -     Legitimatia se emite in scopul facilitarii accesului in spatiile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacitatii de munca sau cazarii, precum si activitatilor recreative, sportive si culturale, in conditiile stabilite prin actele normative specifice in domeniu.
   Art. 3. -     Legitimatia certifica provenienta cadrului militar din Ministerul Apararii Nationale, gradul militar si functia avute la data trecerii in rezerva sau direct in retragere.
   Art. 4. -     Legitimatia este compusa din doua file confectionate din carton plastifiat in exterior, cu dimensiunile standard si culoarea legitimatiei militare pentru cadrele militare in activitate, cuprinzand datele din modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   CAPITOLUL II
 Emiterea si evidenta legitimatiilor la trecerea in rezerva sau direct in retragere

   Art. 5. -     Emiterea legitimatiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de catre structura care initiaza trecerea in rezerva sau direct in retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la incheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale.

 

   Art. 6. -     Legitimatia se inmaneaza titularului, in cadru solemn, odata cu comunicarea ordinului/decretului de trecere in rezerva sau direct in retragere.
   Art. 7. -     Evidenta legitimatiilor se tine nominal, pe serii si numere, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002*, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre:

   a) unitatea emitenta, pentru cadrele militare care se trec in rezerva sau direct in retragere din unitatea respectiva;
   b) centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare trecute in rezerva sau direct in retragere.
   Art. 8. -     In termen de 30 de zile de la data trecerii in rezerva sau direct in retragere, unitatile militare comunica, in scris, situatia legitimatiilor eliberate urmatoarelor structuri:
   a) centrelor militare pe raza carora domiciliaza posesorii acestora;
   b) Directiei calitatea vietii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct in retragere.

   CAPITOLUL III
 Emiterea si evidenta legitimatiilor pentru cadrele militare aflate in rezerva sau in retragere

   Art. 9. -    (1) Pentru cadrele militare prevazute la art. 1, aflate deja in rezerva sau in retragere la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimatiei se face, la solicitarea scrisa a acestora, de catre centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare.
   (2) In termen de 30 de zile de la data emiterii legitimatiei pentru cadrele militare in retragere, precum si la scoaterea din evidenta ca rezervisti si trecerea in retragere, centrele militare au obligatia de a comunica, in scris, Directiei calitatea vietii personalului situatia legitimatiilor emise.

 

   Art. 10. -     Evidenta legitimatiilor prevazute la art. 9 se tine de catre centrele militare emitente, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL IV
 Dispozitii finale

   Art. 11. -    (1) Legitimatia i se retrage titularului in urmatoarele situatii:
   a) in situatia degradarii militare, renuntarii la cetatenia romana sau retragerii cetateniei romane;
   b) la preschimbarea legitimatiei.
   (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), legitimatia poate fi retrasa de catre centrul militar pe raza caruia domiciliaza cadrul militar in rezerva sau in retragere, cu avizul organului de specialitate care asigura asistenta juridica a respectivului centru militar.
   Art. 12. -     Legitimatiile pierdute sau furate vor fi declarate nule si publicate in Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, cheltuielile fiind suportate de catre titularul legitimatiei.
   Art. 13. -    (1) Regulile de completare a legitimatiei sunt similare celor pentru completarea legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimatiei.
   (2) Pentru functiile care nu sunt libere la publicare se vor inscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementarilor in vigoare.
   Art. 14. -     Cererile privind necesarul de legitimatii se transmit, ierarhic, de catre structurile emitente Directiei calitatea vietii personalului, pana la sfarsitul lunii august, pentru anul urmator.
   Art. 15. -     Fondurile destinate confectionarii legitimatiilor se prevad in proiectul de buget de catre directorii programelor majore/ordonatorii de credite si se repartizeaza Centrului tehniceditorial al armatei, in calitate de utilizator de credite.

 

   Art. 16. -     Tiparirea si numerotarea legitimatiilor se realizeaza de catre Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitarilor transmise de Directia calitatea vietii personalului.
   Art. 17. -     Aplicarea timbrului sec si difuzarea imprimatelor legitimatiilor catre emitenti se asigura prin grija Directiei calitatea vietii personalului.
   Art. 18. -     Seful Directiei personal si mobilizare si seful Directiei calitatea vietii personalului pot emite, in comun, precizari pentru punerea in aplicare a prezentului ordin.
   Art. 19. -     Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul apararii nationale,
Corneliu Dobritoiu

 

   Bucuresti, 13 iulie 2012.
   Nr. M.76.

   Legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din
 Ministerul Apararii Nationale
- model -
   
Legitimatie militara