Direcţia de Prevenire şi Investigare a Corupţiei şi Fraudelor


Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea structurii

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor este organizată şi funcţionează în conformitate cu:

a) Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;

b) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conducere

 • Şeful Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor: general maior Mocanu Gheorghe
 • Locţiitorul şefului Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor: colonel Ivan Adrian

Organizare

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor este structura fără personalitate juridică, specializată în prevenirea, descoperirea şi investigarea corupţiei şi fraudelor în rândul personalului încadrat în funcţii în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi în structurile aflate în subordinea sau, după caz, în coordonarea acestuia, denumit în continuare personal propriu, precum şi în recuperarea, prin efectuarea de cercetări administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale, a prejudiciilor produse prin comiterea acestora.
Direcţia poate efectua misiuni cu privire la alte situaţii decât cele prevăzute anterior, cu aprobarea ministrului apărării naţionale.

În activitatea desfăşurată, Direcţia îndeplineşte următoarele funcţii:

a) funcţia de control, în scopul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi a fraudelor;

b) funcţia de reglementare, prin care asigură, potrivit legislaţiei în domeniu şi a competenţelor ce îi revin, elaborarea politicilor şi cadrului normativ necesare pentru atingerea obiectivelor specifice;

c) funcţia de reprezentare, prin care se asigură cooperarea Ministerului Apărării Naţionale cu instituţii, structuri sau organisme cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi a fraudelor.

Programul de funcţionare este în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00, iar programul de audienţe al şefului Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor este în zilele de miercuri, între orele 14.00-16.00.

Atribuţii specifice

Principalele atribuţii specifice ale Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor sunt:

a) identifică şi evaluează riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale de fraudă şi corupţie, la toate nivelurile ierarhice ale Ministerului Apărării Naţionale, pe baza cazuisticii investigate, evaluării cadrului normativ intern, consultării structurii de audit intern, evaluării situaţiilor specifice anumitor funcţii sau structuri, consultării structurilor centrale ale ministerului sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, precum şi în urma valorificării oricărei alte surse legale de informaţii aflate la dispoziţie;

b) elaborează sau, după caz, participă la elaborarea strategiei naţionale/sectoriale, precum şi a altor documente de politici publice din domeniul prevenirii săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie;

c) elaborează planul anual de acţiune pentru prevenirea şi combaterea fraudelor şi faptelor de corupţie la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pe care îl propune spre aprobare ministrului apărării naţionale;

d) organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv pe problematica dată în competenţă, în vederea conştientizării de către personalul propriu a cauzelor şi a consecinţelor în cazul implicării în fapte de corupţie sau fraude;

e) propune acţiuni concrete de publicitate cu privire la activitatea de prevenire a săvârşirii fraudelor şi faptelor de corupţie, de către personalul propriu;

f) coordonează şi monitorizează activităţile specifice implementării strategiilor, planurilor şi programelor naţionale anticorupţie în Ministerul Apărării Naţionale;

g) elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului apărării naţionale planurile interne de acţiune şi/sau alte documente instituţionale necesare implementării strategiilor, planurilor şi programelor naţionale anticorupţie în Ministerul Apărării Naţionale;

h) asigură îndrumarea metodologică, asistenţa şi consilierea structurilor militare pentru implementarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale anticorupţie;

i) asigură, prin conducerea Direcţiei şi/sau personalul anume desemnat din cadrul acesteia, legătura cu instituţiile care coordonează la nivel naţional implementarea strategiilor, planurilor şi programelor naţionale anticorupţie;

j) efectuează, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, investigaţii, controale la faţa locului, analize şi verificări de primă sesizare cu privire la fraudele sau faptele de corupţie în care este implicat personalul propriu;

l) informează comandanţii/şefii despre existenţa unei posibile fraude sau fapte de corupţie în structurile militare pe care le comandă/conduc, în măsura în care această informare nu afectează efectuarea investigaţiei ce urmează a se desfăşura;

l) solicită orice documente şi informaţii necesare întocmirii actelor de control şi procedează la luarea de note explicative, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, de la persoana care a sesizat existenţa unei posibile fraude sau fapte de corupţie, precum şi de la orice altă persoană care poate furniza date şi informaţii utile acţiunii de control desfăşurate;

m) ia măsuri de conservare a probelor, evaluează pagubele şi efectuează orice alte acte prevăzute de lege, în cadrul acţiunii de control;

n) identifică, în cadrul acţiunilor de control, prevederile legale încălcate, cu menţionarea acestora în actele de constatare întocmite;

o) prezintă ministrului apărării naţionale un raport despre rezultatele acţiunii de control şi sesizează, când este cazul, structurile Ministerului Apărării Naţionale abilitate să dispună măsuri de remediere a neregulilor constatate;

p) în cazul constatării unor elemente de natură infracţională, ca urmare a acţiunii de control, sesizează, cu informarea prealabilă a ministrului apărării naţionale, parchetul competent;

q) comunică structurilor militare în care s-au efectuat acţiunile de control actele de constatare întocmite, în părţile ce le privesc, dacă prin această comunicare nu sunt afectate rezultatele investigaţiilor efectuate;

r) protejează identitatea persoanelor care au sesizat nereguli, fraude sau fapte de corupţie, conform legislaţiei privind avertizorul de integritate.

s) efectuează, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, cercetări administrative, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999 şi actelor normative specifice emise în acest domeniu;

t) constituie şi gestionează baza de date privind fraudele şi faptele de corupţie săvârşite de personalul propriu;

u) monitorizează stadiul soluţionării dosarelor de investigare sau cercetare administrativă înaintate parchetelor competente;

v) elaborează şi supune spre aprobare autorităţilor de decizie competente proiecte de acte normative în domeniul prevenirii şi investigării faptelor de corupţie şi fraudelor, precum şi în domeniul răspunderii materiale a personalului propriu;

w) emite precizări şi elaborează, dacă este cazul, proceduri de sistem în domeniile specifice de responsabilitate;

x) colaborează, la nevoie, cu alte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale care au responsabilităţi incidente domeniilor sale de competenţă;

y) colaborează, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, cu instituţii, structuri sau organisme cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi investigării faptelor de corupţie şi fraudelor;

z) organizează şi/sau participă, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul specific de activitate, în conformitate cu interesele Ministerului Apărării Naţionale;

Informaţii de contact:

Coordonatele de contact ale Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor sunt:

 • Adresa:  Bucureşti, Sector 5, Strada Izvor nr. 110 (provizoriu, până la intabularea în Cartea Funciară, fost 3-5)
 • Telefon: 0021/410.40.40, interior 1011/218, 1011/159 şi 1011/140
 • Fax: 0021/319.55.94 Ɵi 021/319.56.20
 • E-mail: dpicf@mapn.ro
 • Vrei o carieră In Ministerul Apărării Naţionale?

  Găseşte anunţurile care te interesează!

  Tel. 004021 410.40.40;
  004021 402.34.00;
  Fax: 004021.319.56.98;

  Relaţii cu publicul
  Audienţe: Telefon: 021-402.34.00
  interior 1011.404; 1011.426; 021-315.86.10;
  Formular electronic pentru audienţe şi petiţii

  Bucureşti, Str. Izvor, nr. 110,
  sector 5, cod 050561

  Utile

  InfoCazare este o iniţiativă menită a
  aduce in prim plan facilităţile de cazare din
  Ministerul Apărării Naţionale.
  http://infocazare.mapn.ro
  Ghidul autorităţilor publice pentru accesul publicului la informaţia de mediu
  https://www.mapn.ro/rapoarte/ghid_mmediu.pdf
  Soluţii la problemele legate
  de drepturile dvs. europene
  http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
  Platforma naţională de pregătire
  pentru situaţii de urgenţă
  https://fiipregatit.ro/
  Facilităţi de transmitere
  a coordonatelor GPS
  la iniţierea apelului 112
  https://www.sts.ro/ro/serviciu-localizare-apel-112
  CONECT
  Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Evidenţă, Consultare şi Transparenţă
  https://conect.gov.ro/