Informaţii generale:


 Direcţia generală juridică este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale care are, în principal, următoarele responsabilităţi:

 

- asigură asistenţa juridică pentru ministrul apărării naţionale şi avizarea actelor normative specifice;

- asigură asistenţa juridică pe probleme de drept internaţional şi drept comunitar;

- asigură asistenţa juridică în procesul de standardizare;

- asigură asistenţa legală specifică;

- asigură asistenţa juridică structurilor centrale care nu au structură juridică proprie;

- apără interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor jurisdicţii aflate pe teritoriul statului român şi contribuie la apărarea intereselor ministerului în raporturile cu alte autorităţi publice şi organizaţii neguvemamentale;

- avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Ministerului Apărării Naţionale, care pot angaja răspunderea patrimonială;

- coordonează activităţile procesuale în materia litigiilor de drept public din teritoriu;

- coordonează activitatea legislativă de documentare, iniţiere, elaborare, avizare şi promovare a proiectelor de acte normative în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

- asigură activitatea de informare şi documentare legislativă şi transparenţa decizională în domeniul legislativ;

- expertizează juridic proiectele de acte normative elaborate de structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi formulează avize în acest sens, urmărind respectarea prevederilor Constituţiei României, a normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi a principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc;

- reexaminează periodic legislaţia din domeniul apărării în vederea asanării acesteia, identificând reglementările care necesită abrogarea expresă ca urmare a căderii în desuetudine sau a stării de contradictorialitate cu reglementarea preconizată;

- organizează activităţi specifice pentru promovarea unei politici unitare în domeniul aplicării legislaţiei;

- asigură suportul de specialitate Secretariatului general în procesul definitivării, avizării şi susţinerii proiectelor de acte normative elaborate/avizate de Ministerul Apărării Naţionale, Guvern, precum şi în parcurgerea procedurii legislative de aprobare/ratificare a tratatelor;

- informează periodic conducerea ministerului cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative prevăzute în documentele programatice sau care constituie sarcini ale ministerului;

- primeşte de la Secretariatul general observaţiile formulate de ministere în procesul de avizare şi urmăreşte implementarea acestora de către structurile iniţiatoare ale proiectelor de acte normative;

- transmite la Secretariatul general puncte de vedere sau note justificative la observaţiile formulate de instituţiile coiniţiatoare/avizatoare, în vederea semnării şi comunicării acestora sub semnătura secretarului general şi şefului direcţiei;

- îndrumă activitatea de corelare a actelor normative din domeniul apărării aparţinând legislaţiei naţionale cu reglementările Uniunii Europene;

- asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea participării la misiuni în teatrele de operaţii;

- coordonează activităţile pentru soluţionarea din punct de vedere juridic a problemelor rezultate din aplicarea tratatelor privind statutul forţelor şi a înţelegerilor tehnice încheiate cu forţele armate străine.

 

 

Conducere:


- Şeful Direcţiei generale juridice - col. CIPU Anton-Radu
- Locţiitorul şefului Direcţiei generale juridice - col.dr. SÎRBU Elena-Gabriela
- Director -

 

 

Organizare:


Pentru realizarea sarcinilor specifice, Direcţia generală juridică este organizată pe 2 servicii și 2 secții.
Structura direcţiei este următoarea:

- Serviciul drept internaţional şi relaţii juridice

- Serviciul procese

- Secția legislaţie şi avize

- Secția avize juridice

 

 

 Contact:

 

Adresa:  Bucureşti, strada Izvor nr. 110, sector 5
Telefon/fax 021.319.56.56 
E-mail: