Scurt istoric

Conducere

Baza legală a activităţii direcţiei

Organizare şi atribuţii

Informaţii de contact

 
      Scurt istoric

      Primele reglementări moderne de natură juridico-militară, constituite în adevărate coduri ale justiţiei militare, datează din perioada 1831-1832 şi le găsim incluse în capitolul al IX-lea din Regulamentul Organic al Munteniei, intitulat Aşezământul ostăşesc pentru straja pământenească a Valahii, mai precis în partea a IV-a,denumită Aşezământul judecătoresc şi disţiplinesc, respectiv în Regulamentul Organic al Moldovei (capitolul al VII-lea, titlul IV), sub denumirea de Condica militară pentru straja pământenească a prinţipatului Moldovei - Aşezământul de judecată şi disţiplină.

      Cele două coduri reglementau modalităţile de administrare a justiţiei pentru militarii care comiteau abateri sau infracţiuni, organizarea judecătorească, competenţele şi pedepsele ce puteau fi aplicate.

      Ulterior, în 1852, în timpul domnitorului Barbu Dimitrie Ştirbei, la Bucureşti a fost emisă Condica penală ostăşească cu procedura ei cu osebit supliment pentru starea de împresurare, rămasă, după Unirea Principatelor din 1859, singura lege de organizare şi administrare a Justiţiei Militare.

      Procesul dezvoltării Justiţiei Militare a continuat cu adoptarea Legii de organizare a puterii armatei din anul 1868, care a făcut posibilă adoptarea prin Decretul nr.828 din 5 aprilie 1873 a Condicelui de justiţie militară.

      Deşi a fost modificat în mai multe rânduri, Codicele de justiţie militară a rămas în vigoare timp de 64 de ani, respectiv până la 20 mai 1937, când a fost adoptat un nou Cod al justiţiei militare.

      Asemănător vechiului Cod şi cel din 1937 a suferit de-a lungul timpului numeroase modificări. În perioada regimului totalitar, cele patru cărţi din compunerea Codului au fost abrogate treptat, iar începând cu 01.01.1969, data intrării în vigoare a noului Cod penal, infracţiunile săvârşite de militari au fost incluse în conţinutul acestuia.

      Ulterior, reglementările în această materie au urmat, inclusiv în perioada de după decembrie 1989, modificările impuse de reforma sistemului judiciar în ansamblul său.

      Direcţia instanţelor militare, denumită iniţial Direcţia Tribunalelor Militare, a fost inclusă în structura organizatorică a Ministerului Justiţiei, iar ulterior şi în structura Ministerului Apărării Naţionale sau, uneori, numai în structura organizatorică a acestui din urmă minister.

      Actualmente, Direcţia instanţelor militare face parte dintre structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale şi se află în coordonarea metodologică a Ministerului Justiţiei.


      Conducere

     

Colonel (Just. Mil.) dr. LUNGU V. ANTONEL – director
Colonel (Just. Mil.) VASILACHI C. CONSTANTIN – director adjunct      Baza legala a activitatii directiei


      Direcţia instanţelor militare funcţionează în temeiul următoarelor acte normative:

- Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
-
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
-
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
-
Hotărârea Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
-
Hotărârea Guvernului nr.554/2006 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţele militare.      Organizare şi atribuţii

    

Direcţia instanţelor militare are în compunere trei birouri şi un compartiment, iar în subordine o secţie economico-administrativă, adaptate specificului activităţii pe care o desfăşoară.


În conformitate cu dispoziţiile art.44 alin.(2) din Legea nr.304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Direcţia instanţelor militare, prin directorul acesteia, are calitatea de ordonator terţiar de credite pentru instanţele militare, îndeplinind atribuţiile specifice.


În calitatea sa de structură centrală a Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniului de responsabilitate instituit prin art.18 din Legea nr. 346/2006 de organizare şi funcţionare a acestui minister, Direcţia instanţelor militare asigură economico-financiar şi administrativ instanţele militare, exercită managementul funcţiilor militare la nivelul instanţelor militare şi coordonează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării Naţionale, activităţi internaţionale pentru compatibilizarea sistemului jurisdicţional militar cu cel din celelalte state membre N.A.T.O. Responsabilităţi în domeniul specific decurg şi din Legea 500/2002 privind finanţele publice.


Potrivit art.25 din Hotărârea Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, Direcţia instanţelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului Justiţiei şi realizează, pe linie profesională, sarcinile care decurg din aceasta.


Direcţia instanţelor militare îndeplineşte o serie de atribuţii specifice, astfel:


(1) În domeniul financiar-contabil:

a) fundamentează şi elaborează proiectul de buget anual al instanţelor militare, după consultarea acestora şi îl transmite ordonatorului principal de credite;
b) asigură execuţia corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) stabileşte şi asigură plata drepturilor salariale cuvenite personalului militar şi civil din direcţie şi din instanţele militare, conform prevederilor actelor normative în vigoare privind salarizarea în instituţiile publice;
d) calculează, reţine şi plăteşte obligaţiile bugetare salariale, datorate, potrivit legislaţiei specifice, de personalul militar şi civil aflat în asigurare financiară;
e) stabileşte şi asigură plata compensaţiilor pentru chirie, a valorii financiare a normelor de hrană, a ajutoarelor, indemnizaţiilor şi prestaţiilor sociale, acordate conform legislaţiei în vigoare, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului militar şi civil aflat în asigurare financiară;
f) întocmeşte documentele necesare pentru plata drepturilor salariale, prin intermediul cardurilor;
g) organizează şi conduce contabilitatea în cadrul direcţiei şi pentru instanţele militare, potrivit normelor aplicabile în Ministerul Apărării Naţionale, urmărindu-se întocmirea documentelor justificative necesare care să permită identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate;
h) organizează şi execută controlul financiar preventiv şi intern;


(2) În domeniul asigurării administrative şi logistice:

a) asigură şi după caz, coordonează activitatea de administrare a patrimoniului imobiliar dat în folosinţă instanţelor militare;
b) asigură şi după caz, coordonează întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, a instalaţiilor tehnico-sanitare şi a echipamentelor, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea instanţelor militare;
c) asigură dotarea sediilor instanţelor militare cu tot ceea ce este necesar în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora;
d) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice din sfera de competenţă, a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare desfăşurării activităţii instanţelor militare;
e) asigură aprovizionarea şi distribuirea materialelor de întreţinere şi uz gospodăresc, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar sau a altor bunuri necesare realizării atribuţiilor specifice instanţelor militare privind exercitarea actului de justiţie;
f) întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii proiectelor de investiţii imobiliare pentru cazărmile din evidenţă;
g) acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor privind informatizarea instanţelor militare, implementarea şi funcţionarea sistemului de management al cauzelor penale ECRIS la nivelul acestora, în acord cu cerinţele stabilite pentru sistemul judiciar;
h) inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului direcţiei şi al instanţelor militare;

(3) În domeniul gestionării resurselor umane:

a) analizează, elaborează şi prezintă spre aprobare proiectele organigramelor şi statelor de organizare pentru structura proprie şi instanţele militare;
b) analizează, elaborează şi prezintă spre aprobare proiectele statelor de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară, care se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
c) gestionează baza de date cu evidenţa încadrării în posturi a personalului militar pe categorii, grade şi arme;
d) gestionează baza de date nominală privind funcţiile publice şi datele personale ale funcţionarilor publici din structura proprie şi din instanţele militare;
e) monitorizează încadrarea în limitele de efective aprobate, cu încadrarea în resursele bugetare alocate şi potrivit planurilor şi programelor de reorganizare şi restructurare a efectivelor de personal din aria de competenţă;
f) planifică, monitorizează şi face demersurile legale pentru aplicarea sistemului de pregătire, perfecţionare şi dezvoltare profesională în domeniile date în responsabilitate pentru categoriile de personal militar şi civil din structura proprie şi din instanţele militare;
g) analizează, centralizează şi elaborează documentele necesare înaintării în grad a ofiţerilor în activitate, a maiştrilor militari şi a subofiţerilor, precum şi acordării, conform competenţelor direcţiei;
h) centralizează, analizează şi elaborează documentele necesare pentru conferirea decoraţiilor naţionale, a decoraţiilor militare, cu însemn de pace sau de război, a semnelor onorifice şi a altor distincţii militare personalului din structura proprie şi din instanţele militare;
i) centralizează, evaluează şi elaborează documentele necesare supunerii spre aprobare ministrului apărării naţionale a propunerilor privind trecerea în rezervă sau direct în retragere a judecătorilor militari şi a ofiţerilor din direcţie, precum şi de acordare a dreptului de a purta uniforma militară celor care îndeplinesc condiţiile legale;
j) face verificările pentru chemarea în cadrele active ale armatei, cu privire la persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi numită judecător militar;
k) analizează, centralizează şi elaborează documentele necesare supunerii spre aprobare ministrului apărării naţionale a propunerilor referitoare la chemarea/rechemarea în activitate a ofiţerilor în rezervă în vederea numirii/transferării într-o funcţie de judecător militar, precum şi la chemarea/rechemarea în activitate a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă şi la trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate din structura proprie şi din instanţele militare;
l) întocmeşte şi actualizează memoriile originale şi celelalte documente de evidenţă pe linie militară ale judecătorilor militari, precum şi ale personalului auxiliar de specialitate, cadre militare;
m) organizează, realizează şi după caz, coordonează activitatea privind întocmirea şi ţinerea evidenţei aprecierilor de serviciu militare anuale, pentru judecătorii militari şi celelalte categorii de cadre militare din sistem, potrivit metodologiei stabilite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;


(4) În domeniul asistenţei juridice, al elaborării, analizării şi avizării actelor normative:

a) acordă asistenţă juridică şi reprezintă interesele unităţii şi ale instanţelor militare în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională în condiţiile prevăzute de Instrucţiunile privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009;
b) participă la avizarea şi după caz, elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, doctrine şi manuale militare, potrivit competenţelor stabilite prin “A.N.S.-1, Regulamentul privind elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor şi manualelor militare în Ministerul Apărării Naţionale;
c) analizează proiectele de ordine ale ministrului apărării naţionale, hotărâri ale Guvernului României, ordonanţe, legi care reglementează sau au implicaţii în domeniul justiţiei militare şi face propunerile necesare;
d) întocmeşte şi comunică puncte de vedere, în domeniile de responsabilitate ale direcţiei, la solicitarea structurilor Ministerului Apărării Naţionale;


(5) În domeniul securităţii informaţiilor clasificate, la nivelul direcţiei şi al instanţelor militare:

a) asigură aplicarea normelor naţionale şi a celor interne emise de Ministerul Apărării Naţionale în materia protecţiei informaţiilor clasificate;
b) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
c) monitorizează şi controlează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
d) asigură relaţionarea cu structura abilitată din Ministerul Apărării Naţionale să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate la nivelul instituţiei;
 e) monitorizează vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
f) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
g) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
h) asigură păstrarea, organizează şi actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
i) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
j) avizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de instanţele militare, pe clase şi niveluri de secretizare;
k) întocmeşte şi actualizează ori după caz, avizează, alte documente în materie prevăzute de actele normative în vigoare;
l) realizează activităţile necesare privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
m) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.


(6) În domeniul evidenţei, analizării şi soluţionării petiţiilor:


a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de evidenţă, analiză şi soluţionare a rapoartelor şi petiţiilor personalului direcţiei şi al instanţelor militare şi ale altor categorii de cetăţeni în domeniul de responsabilitate;
b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate sau transmise spre rezolvare unităţii, precum şi modul de soluţionare a acestora;
c) redactează şi expediază, pe baza propunerilor microstructurilor direcţiei, răspunsurile către petenţi, autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, mass-media etc.;

(7) Alte activităţi specifice:


a) organizează, coordonează şi controlează activităţile şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii şi a mediului, precum şi în domeniul P.S.I. în direcţie şi în instanţele militare;
b) examinează şi formulează propuneri referitoare la compatibilizarea sistemului jurisdicţional militar cu cel din celelalte state membre N.A.T.O. şi/sau U.E.;
c) asigură legătura militară, funcţională între Ministerul Apărării Naţionale, structurile centrale ale acestuia şi instanţele militare privitor la punerea în aplicare a actelor normative, ordinelor şi deciziilor luate la nivelul instituţiei şi care îşi găsesc aplicabilitatea în activitatea instanţelor, în calitate de unităţi militare.

 

În domeniul soluţionării unor petiţii care au ca obiect identificarea şi transmiterea documentelor (xerocopii) ce privesc condamnările cu caracter politic sau unele măsuri administrative (strămutare, domiciliu obligatoriu, internare în colonie de muncă), dispuse în perioada 06.03.1945-21.12.1989, se au în vedere următoarele aspecte:


-  toate dosarele care priveau persoanele internate într-o colonie de muncă, private de libertate în vederea efectuării unor cercetări, judecate şi condamnate de o instanţă militară şi documentaţia ce privea unele măsuri administrative (strămutare, domiciliu obligatoriu), dispuse de către fostul M.A.I., în perioada 06.03.1945-22.12.1989, au fost predate în custodia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu sediul în Bucureşti, strada Matei Basarab nr.55-57, sect.3, cod 030672, tel. 0374 189 161, conform prevederilor H.G. nr. 731/2006;
- copii ale hotărârilor pronunţate de instanţele militare în perioada sus-menţionată, pot fi obţinute de la arhivele militare ale U.M.02405 Piteşti.

 

Direcţia Instanţelor Militare nu deţine hotărârile pronunţate în dosarele penale de instanţe militare sau civile ori alte documente/evidenţe, referitoare la astfel de cauze, precum şi la măsuri de orice natură dispuse de autorităţi înainte de 22.12.1989.


Pentru scurtarea termenelor de răspuns prevăzute de art.6¹ şi 8 (2)  din O.G.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea 233/2002, este recomandabil ca memoriile care privesc dosarele şi problematica descrisă mai sus, să fie transmise către C.N.S.A.S şi/sau către U.M. 02405 Piteşti.      Coordonate de contact

      Adresa Direcţiei instanţelor militare: Bucureşti, str. Izvor nr.110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, cod postal 050564
Fax: 021 313.68.29; 021 314.04.72
Telefon: 021 310.32.32
E-mail:

 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: plt.adj.pr. Enache Gabriel.