Vizita delegației estoniene în România

Lauri Almann ºi gl. bg. Floarea ªerban, ºeful Direcþiei Legislaþie ºi Asistenþã Juridicã

Lauri Almann și gl. bg. Floarea Șerban, șeful Direcției Legislație și Asistență Juridică