Amiralul Gheorghe Marin împreunã cu ataºaþii militari - foto Valentin Ciobârcã (Admiral Gheorghe Marin and the military attaches)În timpul discuþiilor cu ºeful SMG la sediul Ministerului Apãrãrii - foto Valentin Ciobârcã (During the talks with the Chief of the General Staff at the MoD HQ)Întâlnirea ºefului SMG cu ataºaþii militari NATO acreditaþi la Bucureºti - foto Valentin Ciobârcã (Meeting between the Chief of the General Staff and the military attaches of NATO members accredited in Bucharest)
Amiralul Gheorghe Marin împreună cu atașații militari - foto Valentin Ciobârcă (Admiral Gheorghe Marin and the military attaches)
Vizualizat: 1448 ori.
În timpul discuțiilor cu șeful SMG la sediul Ministerului Apărării - foto Valentin Ciobârcă (During the talks with the Chief of the General Staff at the MoD HQ)
Vizualizat: 1278 ori.
Întâlnirea șefului SMG cu atașații militari NATO acreditați la București - foto Valentin Ciobârcă (Meeting between the Chief of the General Staff and the military attaches of NATO members accredited in Bucharest)
Vizualizat: 1107 ori.
Pe timpul întâlnirii de lucru - foto Valentin Ciobârcã (During the working meeting)
Pe timpul întâlnirii de lucru - foto Valentin Ciobârcă (During the working meeting)
Vizualizat: 1267 ori.