Exercițiul tehnic de transmisiuni - "CETATEA 2007" - ("CETATEA 2007" Technical Exercise)

ªeful SMG prezent la expoziþia de tehnicã (Chief of General Staff visiting the equipment show)

Șeful SMG prezent la expoziția de tehnică (Chief of General Staff visiting the equipment show)