Galaxia Steaua (Steaua Galaxy)

Ministrul apãrãrii îi felicitã pe sportivii CSA Steaua - Foto: Cãtãlin Ovreiu (Minister of Defense congratulating the CSA Steaua sportsmen)

Ministrul apărării îi felicită pe sportivii CSA Steaua - Foto: Cătălin Ovreiu (Minister of Defense congratulating the CSA Steaua sportsmen)