Jurnaliºtii cursanþi la lucru - foto Marius Niþulescu
(Journalists at work)Excaladând muntele - foto Marius Niþulescu
(Climb of the mountain)Provocarea funicularului - Foto Bogdan Oproiu
(Challenge of the cable way)
Jurnaliștii cursanți la lucru - foto Marius Nițulescu
(Journalists at work)
Vizualizat: 1151 ori.
Excaladând muntele - foto Marius Nițulescu
(Climb of the mountain)
Vizualizat: 1115 ori.
Provocarea funicularului - Foto Bogdan Oproiu
(Challenge of the cable way)
Vizualizat: 1192 ori.
Organizarea unui checkpoint - Foto Bogdan Oproiu
(Organization of a check point)
Organizarea unui checkpoint - Foto Bogdan Oproiu
(Organization of a check point)
Vizualizat: 1242 ori.