Vizita ministrului apărării în garnizoana Pitești (Defense Minister in visit in Pitesti garrison)

Ministrului apãrãrii i se prezintã tehnica ªcolii de Aplicaþii pentru Unitãþi de Luptã "Mihai Viteazul" - foto Petricã Mihalache
(Defense Minister watching the military equipment of the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)

Ministrului apărării i se prezintă tehnica Școlii de Aplicații pentru Unități de Luptă "Mihai Viteazul" - foto Petrică Mihalache
(Defense Minister watching the military equipment of the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)