Vizita oficială a șefului SMG în SUA (Chief of General Staff in official visit in the United States of America)

ªeful SMG discutã cu medicul curant cu privire la starea de sãnãtate a lt. col. Pegulescu (Chief of General Staff speaks with LT.COL. Peguklescu's doctor) - foto SUA

Șeful SMG discută cu medicul curant cu privire la starea de sănătate a lt. col. Pegulescu (Chief of General Staff speaks with LT.COL. Peguklescu's doctor) - foto SUA