Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Leº, și ºeful statului major al apãrãrii din Republica Italianã, generalul Claudio Graziano - foto MApN
(The Minister of National Defence, Gabriel Leº, and the Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano)
Discuții oficiale - foto MApN
(Official talks)
Șeful Statului Major General (SMG), generalul Nicolae Ciucã și ºeful statului major al apãrãrii din Republica Italianã, generalul Claudio Graziano - foto MApN
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucã, and the Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano)
Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, și șeful statului major al apărării din Republica Italiană, generalul Claudio Graziano - foto MApN
(The Minister of National Defence, Gabriel Leș, and the Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano)
Vizualizat: 595 ori.
Discuții oficiale - foto MApN
(Official talks)
Vizualizat: 552 ori.
Șeful Statului Major General (SMG), generalul Nicolae Ciucă și șeful statului major al apărării din Republica Italiană, generalul Claudio Graziano - foto MApN
(The chief of General Staff, General Nicolae Ciucă, and the Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano)
Vizualizat: 540 ori.
Șeful Statului Major al Apãrãrii din Republica Italianã, generalul Claudio Graziano, în vizitã la Ministerul Apãrãrii Naționale (MApN) - foto MApN
(The Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano, visits the defence ministry)
Discuții oficiale - foto MApN
(Official talks)
Șeful Statului Major al Apărării din Republica Italiană, generalul Claudio Graziano, în vizită la Ministerul Apărării Naționale (MApN) - foto MApN
(The Italian Chief of Defence, General Claudio Graziano, visits the defence ministry)
Vizualizat: 572 ori.
Discuții oficiale - foto MApN
(Official talks)
Vizualizat: 521 ori.