Membrii Invictus team Romania la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Startul competiției - foto Valentin Ciobîrcã
Startul competiției - foto Valentin Ciobîrcã
Membrii Invictus team Romania la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 273 ori.
Startul competiției - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 265 ori.
Startul competiției - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 267 ori.
Cel mai mic participant la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Copii alergând pentru veteranii de rãzboi - foto valentin Ciobîrcã
Toatã lumea a primit medalii - foto Valentin Ciobîrcã
Cel mai mic participant la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 275 ori.
Copii alerg‚nd pentru veteranii de r„zboi - foto valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 264 ori.
Toat„ lumea a primit medalii - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 266 ori.
Spectacol de tip DrillTeam  - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mihai Dan Chiricã îi premiazã pe participanții la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mihai Dan Chiricã, împreunã cu câștigãtorii - foto Valentin Ciobîrcã
Spectacol de tip DrillTeam - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 250 ori.
Secretarul de stat Mihai Dan Chiric„ Ói premiaz„ pe participanții la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 250 ori.
Secretarul de stat Mihai Dan Chiric„, Ómpreun„ cu c‚știg„torii - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 257 ori.