Membrii Invictus team Romania la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Startul competiției - foto Valentin Ciobîrcã
Startul competiției - foto Valentin Ciobîrcã
Membrii Invictus team Romania la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 279 ori.
Startul competiției - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 270 ori.
Startul competiției - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 271 ori.
Cel mai mic participant la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Copii alergând pentru veteranii de rãzboi - foto valentin Ciobîrcã
Toatã lumea a primit medalii - foto Valentin Ciobîrcã
Cel mai mic participant la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 280 ori.
Copii alerg‚nd pentru veteranii de r„zboi - foto valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 271 ori.
Toat„ lumea a primit medalii - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 271 ori.
Spectacol de tip DrillTeam  - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mihai Dan Chiricã îi premiazã pe participanții la VeteRUN - foto Valentin Ciobîrcã
Secretarul de stat Mihai Dan Chiricã, împreunã cu câștigãtorii - foto Valentin Ciobîrcã
Spectacol de tip DrillTeam - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 254 ori.
Secretarul de stat Mihai Dan Chiric„ Ói premiaz„ pe participanții la VeteRUN - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 254 ori.
Secretarul de stat Mihai Dan Chiric„, Ómpreun„ cu c‚știg„torii - foto Valentin CiobÓrc„
Vizualizat: 262 ori.