Buzãu - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Buzãu - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Buzău - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 437 ori.
Buzău - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 418 ori.
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 406 ori.
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 392 ori.
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 402 ori.