Buzãu - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Buzãu - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Buzău - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 399 ori.
Buzău - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 380 ori.
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 367 ori.
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Polonia - Ceremonie organizatã de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mãdãlin Enache
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 359 ori.
Polonia - Ceremonie organizată de M.Ap.N. cu prilejul zilei de 9 mai - foto Mădălin Enache
Vizualizat: 361 ori.