General Daniel Petrescu ªeful Statului Major al Apãrãrii, 01.12.2019General Nicolae Ciucã, ªeful Statului Major General, 01.01.2015 - 28.10.2019General dr. ªtefan Dãnilã, ªeful Statului Major General, 01.01.2011- 31.12.2014
General Daniel Petrescu Șeful Statului Major al Apărării, 01.12.2019
Vizualizat: 889 ori.
General Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major General, 01.01.2015 - 28.10.2019
Vizualizat: 10620 ori.
General dr. Ștefan Dănilă, Șeful Statului Major General, 01.01.2011- 31.12.2014
Vizualizat: 6939 ori.
Amiral dr. Gheorghe Marin, ªeful Statului Major General, 13.09.2006 - 31.12.2010General doctor Eugen Bãdãlan, ªeful Statului Major, 25.10.2004 -13.09.2006General doctor Mihail Eugen Popescu, Seful Statului Major General, 31.10.2000 - 25.10. 2004
Amiral dr. Gheorghe Marin, Șeful Statului Major General, 13.09.2006 - 31.12.2010
Vizualizat: 15981 ori.
General doctor Eugen Bădălan, Șeful Statului Major, 25.10.2004 -13.09.2006
Vizualizat: 16724 ori.
General doctor Mihail Eugen Popescu, Seful Statului Major General, 31.10.2000 - 25.10. 2004
Vizualizat: 15080 ori.
General de corp de armata Mircea Chelaru, Seful Statului Major General, 07.03.2000-31.10.2000General de corp de armata Constantin Degeratu, Seful Statului Major General, 22.01.1997-07.03.2000General de corp de armata Dumitru Cioflina, Seful Statului Major General, 03.05.1991-22.01.1997
General de corp de armata Mircea Chelaru, Seful Statului Major General, 07.03.2000-31.10.2000
Vizualizat: 14203 ori.
General de corp de armata Constantin Degeratu, Seful Statului Major General, 22.01.1997-07.03.2000
Vizualizat: 13028 ori.
General de corp de armata Dumitru Cioflina, Seful Statului Major General, 03.05.1991-22.01.1997
Vizualizat: 11158 ori.
General colonel Vasile Ionel, Sef al Marelui Stat Major, 29.12.1989-02.05.1991General maior Stefan Gusa, Sef al Marelui Stat Major, 25.09.1986-28.12.1989General colonel Vasile Milea, Sef al Marelui Stat Major, 31.03.1980-16.12.1985
General colonel Vasile Ionel, Sef al Marelui Stat Major, 29.12.1989-02.05.1991
Vizualizat: 11274 ori.
General maior Stefan Gusa, Sef al Marelui Stat Major, 25.09.1986-28.12.1989
Vizualizat: 11287 ori.
General colonel Vasile Milea, Sef al Marelui Stat Major, 31.03.1980-16.12.1985
Vizualizat: 10874 ori.
General locotenent Ion Hortopan, Sef al Marelui Stat Major, 01.07.1976-31.03.1980General colonel Ion Coman, Sef al Marelui Stat Major, 29.11.1974-16.06.1976General colonel Ion Gheorghe, Sef al Marelui Stat Major, 15.06.1965-29.11.1974
General locotenent Ion Hortopan, Sef al Marelui Stat Major, 01.07.1976-31.03.1980
Vizualizat: 9759 ori.
General colonel Ion Coman, Sef al Marelui Stat Major, 29.11.1974-16.06.1976
Vizualizat: 9047 ori.
General colonel Ion Gheorghe, Sef al Marelui Stat Major, 15.06.1965-29.11.1974
Vizualizat: 9052 ori.