Direcţia generală financiar-contabilă


I. Informaţii generale

Direcţia generală financiar-contabilă realizează managementul activităţii financiar-contabile, elaborează concepţia privind organizarea sistemului de ordonatori de credite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, precum şi execuţia bugetului propriu al acestuia.

Pentru realizarea acestor obiective, Direcţia generală financiar-contabilă desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:

a) elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetelor;

b) organizarea sistemului de finanţare, monitorizarea şi finanţarea execuţiei bugetare; analiza financiar-contabilă a datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele de execuţie bugetară şi în situaţiile financiare întocmite de ordonatorii de credite din finanţarea nemijlocită a ordonatorului principal de credite, întocmirea situaţiilor financiare ale Ministerului Apărării Naţionale şi susţinerea acestora la Ministerul Finanţelor Publice;

c) organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii, la nivelul ordonatorului principal de credite; gestiunea sistemului de salarizare a personalului Ministerului Apărării Naţionale, monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind sistemul de salarizare a personalului, precum şi îndrumarea activităţilor de punere în practică a legislaţiei fiscale;

d) gestiunea sistemului de declarare a obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi a evidenţei nominale a personalului militar şi civil asigurat;

e) stabilirea şi plata drepturilor bănești, în lei şi valută, ale personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în străinătate, decontarea cheltuielilor precum şi asigurarea fondurilor financiare necesare întreţinerii şi funcţionării misiunilor permanente în străinătate; plata contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale care, potrivit legii, se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;

f) asigurarea plăţii cheltuielilor cu drepturile bănești pentru personalul propriu și pentru cel al structurilor ale căror cheltuieli cu drepturile bănești se suportă din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

g) asigurarea plăţii obligațiilor bănești stabilite prin hotărârile judecătorești care privesc Direcția generală financiar-contabilă și structurile centrale din asigurarea financiară a Direcției generale financiar-contabile, ale căror comandanți/șefi nu au calitatea de ordonator de credite, precum și plata despăgubirilor civile cu executare succesivă acordate persoanelor fizice prin hotărârile judecătorești în care Ministerul Apărării Naționale are calitatea de parte responsabilă civilmente sau comitent;

h) elaborarea metodologiei managementului financiar-contabil în Ministerul Apărării Naţionale;

i) coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de control financiar preventiv propriu şi de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu;

j) proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii informatice în domeniul financiar-contabil, administrarea şi mentenanţa acestora.


II. INFORMAţII DE INTERES PUBLIC

Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale financiar-contabile

 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată.
 • Legea nr. 69/2010 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată.
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 223/2015 Legea privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr.25/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului roman trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărâre Guvernului nr. 1109/1996 privind stabilirea valorii şi a perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare cuvenite soţiilor cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană.
 • Hotărâre Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărâre Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 • OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu, republicat.
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Conducere

Organigramă

Carieră

 • https://www.mapn.ro/cariera/
 • Responsabil cu difuzarea informațiilor publice

  • Col. Michi Dan, telefon: 021.319.58.58 interior 309
  • Formular-tip pentru solicitarea de informație publică (.doc)
  • Formular-tip pentru reclamație administrativă (.doc)
  • Formular-tip pentru reclamație administrativă - Răspuns negativ (.doc)

  Contact:

 • Adresa : strada Drumul Taberei nr. 7B;
 • Telefon:  021.319.58.58, interior 2402;
 • Fax: 021.319.60.32;
 • E-mail de contact(pentru corespondența curentă adresată instituției): contact_dfc@mapn.ro
 • E-mail pentru petitii adresate Direcției generale financiar-contabile: petitii_dfc@mapn.ro
 • Program de audienţe:

 • Şeful Direcţiei generale financiar-contabile: joi, între orele 14:30-15:30;
 • Locţiitorul şefului Direcţiei generale financiar-contabile: miercuri, între orele 14:30-15:30;
 • Directorul Direcţiei generale financiar-contabile: luni, între orele 14:30-15:30.
 • Vrei o carieră In Ministerul Apărării Naţionale?

  Găseşte anunţurile care te interesează!

  Tel. 004021 410.40.40;
  004021 402.34.00;
  Fax: 004021.319.56.98;

  Relaţii cu publicul
  Audienţe: Telefon: 021-402.34.00
  interior 1011.404; 1011.426; 021-315.86.10;
  Formular electronic pentru audienţe şi petiţii

  Bucureşti, Str. Izvor, nr. 110,
  sector 5, cod 050561

  Utile

  Biroul managementul
  problematicii de gen
  https://gendermanagement.mapn.ro/
  InfoCazare este o iniţiativă menită a
  aduce in prim plan facilităţile de cazare din
  Ministerul Apărării Naţionale.
  http://infocazare.mapn.ro
  Ghidul autorităţilor publice pentru accesul publicului la informaţia de mediu
  https://www.mapn.ro/rapoarte/ghid_mmediu.pdf
  Soluţii la problemele legate
  de drepturile dvs. europene
  http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
  Platforma naţională de pregătire
  pentru situaţii de urgenţă
  https://fiipregatit.ro/
  Facilităţi de transmitere
  a coordonatelor GPS
  la iniţierea apelului 112
  https://www.sts.ro/ro/serviciu-localizare-apel-112
  CONECT
  Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Evidenţă, Consultare şi Transparenţă
  https://conect.gov.ro/